Phường 09
Một cửa điện tử
Quận 3 đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 4/8/2021)
Công báo
Công báo
Công báo
Công báo
Công báo
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1
Bottom 1