Hoạt động Đảng
09/03/2020 11:09
Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 221-KH/QU ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 về tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận 3 đã xây dựng Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2019 tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền Quận 3 lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022.