Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gồm một số nội dung chính dưới đây:

1. Về đối tượng áp dụng: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm.

2. Về mức giảm: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022.

Lưu ý:

- Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

- Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nêu trên được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

3.Về hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg.

- Bản sao quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước /Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Về thủ tục thực hiện:

- Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn nộp: từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023.

- Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này.

- Người nộp thuế có thể truy cập vào liên kết https://hcmtax.gov.vn/loai-vb/quyet-dinh-01-2023-qd-ttg-giam-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-cua-nam-2022-doi-voi-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19.html để xem toàn bộ nội dung của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg. Trường hợp có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ Chi cục Thuế Quận 3:

- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT: SĐT 028.39349001 (ext 118).

- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học: SĐT 028.39349001 (ext 104, 106).

Trân trọng thông báo./.

TRẦN THỊ THANH HUYỀN