Ngày 08/7, tại Hội trường Công an Quận 3 đã diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Lớp tập huấn chia thành 03 lớp với gần 600 người tham dự, là các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đề án 06 cấp quận, cấp phường; tổ công tác thực hiện Đề án 06 cấp khu phố; lực lượng Cảnh sát khu vực,…

Hội nghị tập huấn đã triển khai một số nội dung chính của Đề án 06 của Chính phủ và triển khai tóm tắt các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và các dịch vụ công do lực lượng Công an triển khai. Tập trung vào nội dung phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phục vụ năm nhóm tiện ích: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Hội nghị đã giúp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, khuyến khích mọi nguồn lực, sự đồng tình của toàn xã hội, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện thành công Đề án 06 của Chính phủ; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương sử dụng tài khoản định danh điện tử, lợi ích thiết thực, tích cực tham gia 25 dịch vụ công thiết yếu và việc cấp số định danh điện tử, ứng dụng những tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Lê Minh Tuấn