Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-CTTPHCM ngày 27/9/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai áp dụng Bộ nhận diện Thương hiệu Bộ phận Một cửa, Chi cục Thuế Quận 3 triển khai đến tổ chức, cá nhân bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa tại đơn vị trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính.

        Giá trị của Bộ nhận diện Thương hiệu Bộ phận Một cửa thể hiện 05 nội dung đổi mới, nhằm gắn kết việc số hoá hồ sơ, tổ chức quản lý, đơn giản hoá trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, thể hiện tính:

-       Khoa học: Các thủ tục hành chính được xử lý chặt chẽ, thông tin xác thực và thống nhất. Hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ rườm rà và lặp đi lặp lại.

-       Hiệu quả: Các thủ tục hành chính được xử lý chính xác và nhanh chóng.

-       Hiện đại: Các thủ tục hành chính được xử lý bằng các ứng dụng công nghệ thông tin. Bắt đầu từ việc số hóa, tạo ra cơ sở dữ liệu quốc gia.

-       Sẵn sàng: Bộ phận Một cửa chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tài nguyên, thông tin phục vụ các nhu cầu của người dân.

-       Thân thiện: Cán bộ tại Bộ phận Một cửa có năng lực, tác phong phục vụ thân thiện và tích cực hỗ trợ người dân. Các giao diện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến dễ dàng sử dụng.

Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa được thiết kế với sự tổng hòa giữa những yếu tố đổi mới, hiện đại cùng niềm tự hào và tính dân tộc. Từ đó, thể hiện được tính chính trị của nền hành chính phục vụ, đơn giản, dễ hiểu, ấn tượng với đại chúng.

Với khẩu hiệu:  “Hành chính phục vụ”

Khẩu hiệu là tinh thần chung và được sử dụng xuyên suốt các hoạt động truyền thông và tiếp thị của thương hiệu.

 

Để nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa: gồm đủ nội dung

Logo:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chi cục Thuế Quận 3

Hành chính phục vụ