I.    VỀ KẾ HOẠCH KHỞI CÔNG CÁC DỰ ÁN MỞ RỘNG HẺM (37 DỰ ÁN): 

    Uỷ ban nhân dân Quận 3 đã chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch khởi công 37 dự án (45 hẻm) phân thành 03 đợt:

-         Đợt 1 gồm 19 dự án, thực hiện khởi công vào 01/6/2024.

-         Đợt 2 gồm 10 dự án, thực hiện khởi công vào 01/8/2024.

-         Đợt 3 gồm 8 dự án, thực hiện khởi công vào 01/9/2024.

Chi tiết theo văn bản đính kèm: bao-cao-truyen-thong-ve-tien-do-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat.pdf

II.        VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ:

Trên cơ sở Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 6132/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Uỷ ban nhân dân Quận 3 đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Quận 3.