- Báo cáo công tác xây dựng Đảng:
- Báo cáo Kinh tế - Xã hội:
- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát: 
- Báo cáo sơ kết thực hiện quy định 1374: 
- Báo cáo dự toán tổng thu, chi ngân sách: 
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng:
- Báo cáo tình hình nhân dân: 
- Báo cáo tổng hợp nguồn tin từ báo chí và dư luận xã hội: 
- Tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công:
- Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BTV Quận ủy: 
- Tờ trình về danh mục các dự án đề xuất đầu tư: