Thực hiện phương án Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015 ban hành kèm theo quyết định số 617/QĐ-TCTK ngày 17/6/2015 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê và kế hoạch số 311/KH-CTK, ngày 17/7/2015 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015, Chi cục Thống kê Quận 3 đã triển khai và thực hiện công tác điều tra hộ kinh doanh cá thể từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015. Dưới đây là một số kết quả sơ bộ của cuộc điều tra này: 

Mã số

 Tên chỉ tiêu

 

TĐT CSKT HCSN -2012

 

ĐIỀU TRA CÁ THỂ 2015

 

TỶ LỆ

Tổng số cơ sở

 Cơ sở có địa điểm cố định

 Cơ sở không có địa điểm cố định

 Tổng số cơ sở

 Cơ sở có địa điểm cố định

 Cơ sở không có địa điểm cố định

 Tổng số cơ sở

 Cơ sở có địa điểm cố định

 Cơ sở không có địa điểm cố định

 1

 2

 

 3

 4

 

 3

 4

 

 3

 4

 770

Quận 3

 11.399

   8.381

   3.018

 11.604

   8.710

   2.894

    101,80

    103,93

     95,89

 27121

Phường 08

     995

    542

    453

     985

     543

     442

     98,99

    100,18

     97,57

 27124

Phường 07

     567

    427

    140

     578

     437

     141

    101,94

    102,34

    100,71

 27127

Ph­ường 14

     584

    250

    334

     589

     281

     308

    100,86

    112,40

     92,22

 27130

Ph­ường 12

     829

    703

    126

     831

     703

     128

    100,24

    100,00

    101,59

 27133

Ph­ường 11

     951

    819

    132

     943

     822

     121

     99,16

    100,37

     91,67

 27136

Ph­ường 13

     931

    798

    133

     970

     900

       70

    104,19

    112,78

     52,63

 27139

Ph­ường 06

     556

    394

    162

     613

     450

     163

    110,25

    114,21

    100,62

 27142

Ph­ường 09

     802

    455

    347

     805

     460

     345

    100,37

    101,10

     99,42

 27145

Ph­ường 10

     523

    305

    218

     552

     333

     219

    105,54

    109,18

    100,46

 27148

Ph­ường 04

   1.331

 1.028

    303

   1.347

   1.041

     306

    101,20

    101,26

    100,99

 27151

Ph­ường 05

     907

    670

    237

     898

     666

     232

     99,01

     99,40

     97,89

 27154

Ph­ường 03

   1.380

 1.206

    174

   1.411

   1.277

     134

    102,25

    105,89

     77,01

 27157

Ph­ường 02

     368

    263

    105

     375

     269

     106

    101,90

    102,28

    100,95

 27160

Ph­ường 01

     675

    521

    154

     707

     528

     179

    104,74

    101,34

    116,23

     

      Tổng số hộ cá thể trên địa bàn Quận 3 có hoạt động trong năm 2015 là 11.604 cơ sở tăng so với tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2012 là 1,8%

      

      Trong những năm qua, Quận đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích thúc đẩy sản xuất kinh doanh với khu vực hộ cá thể, khuyến khích kết nối với ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn, tạo mọi điều kiện cho cơ sở đăng ký kinh doanh và hoạt động…, các cơ sở kinh doanh cá thể đã đóng góp tích cực tạo công ăn việc làm và thu nhập cho dân cư, đáp ứng các dịch vụ cho sản xuất và sinh hoạt dân cư trên địa bàn Quận. Mặc dù số lượng doanh nghiệp chuyển về Quận 3 ngày càng nhiều nhưng số lượng hộ cá thể vẫn tăng 1,8% so với tổng điều tra năm 2012. Qua điều tra cho thấy số lượng cơ sở cá thể hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực cung cấp dịch vụ có xu hướng phát triển nhanh. Trong tổng số cơ sở cá thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ chiếm tới 56,02%, thương mại chiếm 39,56%, công nghiệp xây dựng chiếm 4,42%.

 

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN 3