Quyết định số 5579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 02/11/2015 "Về việ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 3" - Tải File toàn văn tại đây