Ngày 27/10, Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (gọi tắt là Quy định 1374-QĐ/TU). Đến dự có các đồng chí: Hà Minh Hiền, Phó trưởng phòng địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Đoàn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Đoàn Thanh Hải cho biết, xác định rõ việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU là công tác quan trọng trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch và quy định về “Quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” để tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên từ quận đến phường. Quận ủy kịp thời thành lập và kiện toàn nhân sự tổ công tác 02/QU, xây dựng, ban hành và triển khai các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU trên địa bàn quận. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đảm bảo tốt vai trò thường trực của tổ công tác trong kiểm tra, đôn đốc, chủ động cập nhật thông tin, tình hình, làm đầu mối tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo xử lý, tổng hợp; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Quận ủy và gởi về cấp trên theo quy định; các cấp ủy cơ sở đảng và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phân loại, xử lý, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thông tin phản ánh có liên quan đúng quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Về tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh, trong 5 năm qua, theo quy trình 1374, tổ công tác 02/QU đã tiếp nhận và giải quyết 11/11 thông tin phản ánh (tỷ lệ 100%).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Phạm Thành Kiên nhấn mạnh, Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là một công cụ hiệu quả góp phần phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua 5 năm thực hiện, Quy định số 1374 bước đầu phát huy tốt hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng; xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phạm Thành Kiên đề nghị: tổ công tác 02/QU, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, các cấp ủy cơ sở đảng và người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; đổi mới phương pháp, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả tuyên truyền, quán triệt Quy định số 1374-QĐ/TU để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nắm và hiểu rõ những nội dung trọng tâm của quy định; phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường các kênh tuyên truyền, tiếp nhận thông tin, kết hợp hiệu quả việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU với Chỉ thị số 13-CT/TU, Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 –2030”; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy định 1374 để giúp cho các cấp ủy nâng cao nhận thức về quy trình thực hiện Quy định 1374.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (2017 – 2022).

leftcenterrightdel
 Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU.

Công Danh