Ngày 28/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân quận 3 ,Tổ chức phiên họp giải trình về công tác cải cách hành chính(CCHC) trên địa bàn quận . Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Hồ Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 3; ông Võ Khắc Thái – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3; bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 3; ông Trần Quang Bá - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, cùng dự còn có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân quận; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 3; Các phòng, ban, đơn vị : Trưởng các phòng ban chuyên môn UBND Quận 3; Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận 3; Đại diện 14 tổ đại biểu HĐND Quận 3; Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 14 Phuờng;

      Thường trực Hội đồng nhân dân quận phát biểu khai mạc. Mục đích phiên họp nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC; Kế hoạch CCHC của UBND Quận 3 gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung vào thực hiện 03 nội dung CCHC (Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Hiện đại hóa hành chính) và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Chương trình Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020

      Qua đó đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC.

      Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC và thực hiện chức trách nhiệm vụ trong quá trình thực thi công vụ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc

      Xác định nguyên nhân, những hạn chế, tồn tại khắc phục và đề xuất các ý kiến, kiến nghị cũng như giải pháp thực hiện nhằm đạt được kết quả tốt hơn trong công tác tham mưu, tình hình thực hiện CCHC trong thời gian tới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X.

      Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện công tác cải cách hành chính và nêu các nội dung đề nghị các đơn vị giải trình;

      Trưởng phòng Nội Vụ, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo giải trình các yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân Quận.

      Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phát biểu ý kiến. Phiên giải trình được tổ chức công khai, thiết thực, các cơ quan đơn vị, cá nhân được yêu cầu có nhiệm vụ báo cáo giải trình cụ thể, rõ ràng các vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân quận, cử tri quan tâm và Thường trực Hội đồng nhân dân quận yêu cầu

      Các nội dung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các nội dung của UBND Quận 3 gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung vào thực hiện 03 nội dung CCHC (Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Hiện đại hóa hành chính) (Thường trực HĐND sẽ có thông báo về các nội dung giải trình cụ thể sau khi đoàn giám sát chuyên đề kết thúc)

 

Khánh Dư