Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBMTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 về Tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở  khu dân cư năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh”, Ủy ban nhân dân phường 1 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 tổ chức ngày hội tại 6 khu phố và phường. Đến tham dự ngày hội có ông Bùi Anh Tuấn – Quận Ủy viên, Chánh văn phòng Quận ủy, trong ngày hội đã ôn lại kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021, các khu phố đã chăm lo cho 40 hộ cận nghèo cới số tiền 8.000.000đồng. 

Đồng thời, trong ngày hội Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng 180 tập thể và cá nhân tiêu biểu, biểu dương gương “Người tốt – Việc tốt” (02 người dân tộc thiểu số) trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

leftcenterrightdel
 

Phan Thị Kim Ngọc – P1