Kết luận thanh tra số 03/KL-TT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra Quận 3 về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị tại ủy ban nhân dân Phường 3, ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 3 (đính kèm Kết luận thanh tra số 03/KL-TT)./.

 Thanh Tra Quận 3