Thông tin về công khai ngân sách 13 Tháng Mười Hai 2018 5:44:26 CH
Quyết định số 620/QĐ-UBND "Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2018 (Đợt 2)"  (13/12/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Ước thực hiện chi ngân sách quận quý 3 năm 2018 - Ước thực hiện thu ngân sách quận quý 3 năm 2018 - Cân đối dự toán ngân sách quận quý 3 năm 2018  (11/10/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN Ở ĐÂY
Quyết định số 418/QĐ-UBND "Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 "  (17/09/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  (04/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2018  (04/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 181/QĐ-UBND Về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018  (21/03/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định 216/QĐ-UBND "Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016"  (18/08/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 126/QĐ-UBND "Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2017 (Đợt 3)"  (12/06/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 "V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 "  (20/02/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 294/QĐ-UBND Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2016 (Đợt 1, Đợt 2, Đợt 3)  (08/09/2016)
  
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 294 /QĐ-UBND Quận 3, ngày 26 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2016 (Đợt 1, Đợt 2, Đợt 3) ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
0
8
2
5
4
Tìm kiếm