<p style="text-align: justify;">Việc triển khai tổ chức ra qu&acirc;n x&oacute;a bỏ bảng quảng c&aacute;o sai quy định đ&atilde; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực&nbsp; cho việc thực hiện x&acirc;y dựng tuyến đường văn minh, mỹ quan đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh những quy định ph&aacute;p luật về trật tự đ&ocirc; thị v&agrave; an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, vệ sinh m&ocirc;i trường v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường dọc tuyến đường điểm nhất l&agrave; c&aacute;c hộ kinh doanh, tr&ecirc;n tuyến đường Trần Quốc Thảo.</p> <p style="text-align: center;"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><img alt="" src="http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2016-8/XoaBangQuangCao/h1.png" width="400" height="266" style="text-align: left;" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2016-8/XoaBangQuangCao/h2.png" width="400" height="266" style="text-align: left;" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2016-8/XoaBangQuangCao/h3.png" width="400" height="266" style="text-align: left;" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Quang Hiển</strong></p>