Trong năm 2019, các chi bộ trực thuộc của đảng bộ đều đảm bảo nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo khoản 2, điều 23, Điều lệ Đảng, Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ đã thực hiện 14 sinh hoạt chuyên đề nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của đơn vị. Đảng ủy và các Chi bộ đã phát triển được 3 đảng viên, đạt kế hoạch đề ra.

Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 và tổ chức Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại đảng bộ công ty. Qua thực hiện, đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng cũng như trách nhiệm của các Đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Được Ban Tuyên giáo Quận ủy đánh giá "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Về công tác kiểm tra, giám sát, đã triển khai và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm 2019, được Ủy ban Kiểm tra Quận ủy xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Về công tác dân vận, đã lãnh đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, văn bản của cấp trên về công tác dân vận. Các đảng viên đều được chi bộ phân công làm công tác vận động quần chúng theo Quy định 1043-QĐ/TU của Thành ủy. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện đầy đủ nội dung Quy chế dân chủ cơ sở, qua đó người lao động an tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt Pháp luật và quy định của công ty, được Ban Dân vận Quận ủy đánh giá "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đã lãnh đạo các đoàn thể tổ chức chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất đối với công nhân viên chức – lao động, được đoàn thể cấp trên đánh giá hoạt động vững mạnh xuất sắc.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã kiện toàn, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế quản lý nội bộ. Năm 2019, công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tài chính về lợi nhuận.

Trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Đảng ủy xác định: Lãnh đạo tập trung thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc; Hoàn thành công tác cổ phần hoá; Kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động; Hoàn thành hồ sơ thủ tục kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới. Các đoàn thể làm tốt công tác vận động chúng, ổn định tư tưởng. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu tài chính, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu. Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh", tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong công ty.

Hội nghị đã biểu dương tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi - DVCI