Trong 6 tháng năm 2020, các chi ủy và chi bộ trực thuộc Đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ bình quân trên 99%. Các chi bộ đảm bảo nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng, Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt 7 chuyên đề.

Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương 11 tập thể và 37 cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2019 – 2020; đề nghị Quận ủy biểu dương 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình; được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho điển hình tập thể Đội vệ sinh môi trường.

Đảng ủy sinh hoạt định kỳ đầy đủ với tỷ lệ đảng ủy viên dự họp đạt 100%; tổ chức 5 lần hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ. Hoàn tất việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023 và Đại hội Đảng bộ công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đúng tiến độ thời gian quy định.

Đảng ủy đã ban hành kế hoạch và hoàn tất hầu hết các cuộc kiểm tra, giám sát trong năm 2020.

Đảng ủy đã lãnh đạo xây dựng, kiện toàn, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế quản lý nội bộ; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, văn bản của cấp trên về công tác dân vận, thực hiện đầy đủ Quy chế dân chủ cơ sở.

Đảng ủy lãnh đạo các đoàn thể chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất của công nhân viên chức – lao động; vận động người lao động thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19, cùng nhau khắc phục khó khăn; tham gia các phong trào do Công ty và đoàn thể quận phát động. Phối hợp Ban Giám đốc tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020 và Hội nghị đối thoại quý II năm 2020 đúng thời gian quy định. Kết nạp 3 đoàn viên công đoàn và kiện toàn các tổ công đoàn.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy lãnh đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá công ty theo kế hoạch của Thành phố; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động; hoàn thành hồ sơ thủ tục kết nạp 1 đảng viên mới. Các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng. Hoàn thành 100% giá trị sản lượng theo kế hoạch năm 2020, hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2020.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi - DVCI