Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện; theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 3 xếp loại xuất sắc.

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ban Chỉ Đạo cải cách hành chính Quận 3 đã ban hành Thông báo số 130/TB-BCĐCCHC về  kết quả chấm điểm thi đua công tác cải cách hành chính năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân 14 phường:

STT

Đơn vị

Điểm

Xếp loại

Xếp hạng

1

Ủy ban nhân dân Phường 4

96

A

1

2

Ủy ban nhân dân Phường 3

94

A

2

3

Ủy ban nhân dân Phường 5

92,5

A

3

4

Ủy ban nhân dân Phường 10

92,5

A

3

5

Ủy ban nhân dân Phường 6

92,25

A

4

6

Ủy ban nhân dân Phường 12

90,75

A

5

7

Ủy ban nhân dân Phường 11

90

A

6

8

Ủy ban nhân dân Phường 9

89,25

B

7

9

Ủy ban nhân dân Phường 1

89

B

8

10

Ủy ban nhân dân Phường 2

88,5

B

9

11

Ủy ban nhân dân Phường 8

86,75

B

10

12

Ủy ban nhân dân Phường 13

82,75

B

11

13

Ủy ban nhân dân Phường 14

80,25

B

12

14

Ủy ban nhân dân Phường 7

75

C

13

Phòng Nội Vụ