+ Ủy ban nhân dân phường 1

Địa chỉ:            213/18C Nguyễn Thiện Thuật
Điện thoại:       38.304.987 – 38.396.136

+ Ủy ban nhân dân phường 2

Địa chỉ:           35 Cao Thắng
Điện thoại:       38.342.235 – 38.398.952

+ Ủy ban nhân dân phường 3

Địa chỉ:           296 Nguyễn Thiện Thuật
Điện thoại:      38.357.701 – 38.396.898

+ Ủy ban nhân dân phường 4

Địa chỉ:           337 Điện Biên Phủ
Điện thoại:      38.328.198 – 38.328.197

+ Ủy ban nhân dân phường 5

Địa chỉ:          202 Võ Văn Tần 
Điện thoại:     38.390.003 – 38.395.263

+ Ủy ban nhân dân phường 6

Địa chỉ:         18 Võ Văn Tần
Điện thoại:     39.306.530 – 39.305.175

+ Ủy ban nhân dân phường 7

Địa chỉ:          234 Điện Biên Phủ
Điện thoại:      39.325.339 – 39.325.536

+ Ủy ban nhân dân phường 8

Địa chỉ:         18 Hùynh Tịnh Của
Điện thoại:     38.244.269 – 38.295.439

+ Ủy ban nhân dân phường 9

Địa chỉ:         82 Bà Huyện Thanh Quan 
Điện thoại:     38.439.555 – 39.317.313

+ Ủy ban nhân dân phường 10

Địa chỉ:         276 Cách Mạng Tháng Tám 
Điện thoại:     39.317.302 – 39.316.251

+ Ủy ban nhân dân phường 11

Địa chỉ:          456 Cách Mạng Tháng Tám 
Điện thoại:     39.930.765 – 38.445.292

+ Ủy ban nhân dân phường 12

Địa chỉ:          407/4 Lê Văn Sỹ
Điện thoại:     39.319.643 – 39.316.051

+ Ủy ban nhân dân phường 13

Địa chỉ:         9B Trần Quang Diệu
Điện thoại:     38.467.371 – 39.318.738

+ Ủy ban nhân dân phường 14

Địa chỉ:         382 Lê Văn Sỹ
Điện thoại:    39.310.746 – 39.316.866