Tổng quan
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Ngày 13/4/2013, Đảng ủy phường 1 đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Một cửa điện tử
Quận 3 đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 15/10/2019)
Công báo
Bottom 1
Bottom 2
Bottom 3
Bottom 4
Bottom 5
Bottom 6
Bottom 7