Địa chỉ       : 185 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3

Điện thoại  : 38.396.893 - 38.398.253

Fax           : 8.322.783

Điện thoại Tổ NVHCC: 38.249.290

Tham mưu, tổng hợp, cung cấp thông tin phụ vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn quận.

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác báo cáo sơ, tổng kết các mặt hoạt động của quận. Kiểm tra đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc quận và phường thực hiện các chương trình kế hoạch công tác.

Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân quận.

Tổ chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính của công dân theo cơ chế “1 cửa” (Tổ Nghiệp vụ hành chính công).